Home O nás GDPR

GDPR

Denní centrum Barevný svět, z.ú. (dále jen „DCBS, z.ú."), je obecně prospěšná společnost. Hlavním úkolem DCBS je poskytování sociálních služeb denní stacionář, sociální rehabilitace a chráněné bydlení ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

DCBS, z.ú. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

DCBS, z.ú. je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1. Poskytování sociálních služeb,
2. poskytování ošetřovatelské péče a
3. zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

Denní centrum Barevný svět, z.ú., Okružní 962/13, 674 01 Třebíč, IČ 29277418,
telefon: +420 568 423 948, e-mail: barevny-svet@barevny-svet.eu, ID datové schránky: wei5e4n

DCBS, z.ú. na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval referenta pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se této problematiky.

Kontaktní adresa referenta pro ochranu osobních údajů:

Denní centrum Barevný svět, z.ú., Okružní 962/13, 674 01 Třebíč
telefon: +420 568 423 948, e-mail: dvorak@barevny-svet.eu

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Cookies